โรงเรียนบ้านโนนกอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑

นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอก

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียด

เดินทางไกลลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียด

รายการ ผอ.สพป.ชย.1

พบเพื่อนครู